จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5
และการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่
2/2561 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน
ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบ
นโยบายของสภากาชาดไทยและสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้นำผลการดำเนินงาน
ในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 มาเสนอในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้การขับเคลื่อนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของสภากาชาดไทย ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา