จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ
ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอปาย เพื่อรับฟังการดำเนินงาน
ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปาย และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน