จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลาจำนวน 100 ราย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนายอำเภอเมืองยะลา และคณะครู ฯให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา