จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี