จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.13 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 - 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 ได้แก่ พัทลุง
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 663 ราย เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน
การบริจาคโลหิต และ ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง