จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และมี
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 120 คน โดยมีนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม
หินสามวาฬ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ