จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “ วันไตโลก ” ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคไต รายละ 5,000 บาท
จำนวน 10 ราย ได้แก่
1.นายไสว ฤทธิสุนทร
2.นายสมนึก บุญรัตน์
3.นายกฤตภาส อินริสพงศ์
4.น.ส.สุทธินี ช่วยขำ
5.แม่ชีพัทนี คงจันทร์
6.นายปวรุตม์ เรืองมา
7.นายจิต เรืองทอง
8.นางจำปา ศรีสุวรรณ
9.นายสุธร สายศิลป์
10.นายจตุรงค์ ไพโรจน์

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง