จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 1/2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ โดยมีนางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ