จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดงาน " วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปี 2561 " ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมในการบริจาคเงินและทรัพย์สิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดในงาน " ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2561 " ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์