จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี
นายกองเอกภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี จำนวน 58 ทุน
เป็นเงินจำนวน 190,500 บาท (ทุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 137,000 บาท , ทุนจากที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 53,500 บาท ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านต่อไป

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี