จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง ชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  และภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี