จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางอุทุมพร พ่วงทิพากร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางนัยนา ยอดระบำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสกลนครที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร