จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย