จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นทีเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามผลการเรียนและปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ ดังนี้
>>> วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายยศพันธุ์ สุวรรณเกิด ระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอุตสาหกรรม ช่างยนต์
>>> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชฎามาศ หมวกทอง ระดับชั้น ปี 1 พยาบาลศาสตร์
>>> มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวบุญสิตา หวานขัน ระดับชั้นปี 4 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประสาสนศาสตร์ 2. นางสาวกุลธิดา ประวงษ์ ระดับชั้นปี 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน 3. นางสาวอรอนงค์ แซ่ฮ่อ ระดับชั้น ปี 2
วิทยาลัยการจัดการ การเงินและการธนาคาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี