จังหวังอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวังอุดรธานี/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาด/นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี/เลขานุการเหล่ากาชาด/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/กิจกรรมมอบของรางวัล
สลากกาชาดการกุศลให้แก่ผู้ที่โชคดีที่ได้รับรางวัลในงานกาชาดทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560

จังหวังอุดรธานี
จังหวังอุดรธานี
จังหวังอุดรธานี