จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางประคิน อินดนตรี
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอโพทะเล ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 226 คน ได้โลหิตจำนวน 226 ถุง และได้ปริมาณโลหิต จำนวน 93,600 ซีซี
ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้น จะถูกนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป เวลา 14.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน
ในการจัดประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและจัดทำ
แผนการดำเนินงานกาชาดเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้เหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด ดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในงานช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 2 พร้อมใบประกาศกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณให้แก่
นายพงษ์พันธ์ จันทร์ศรีวงศ์ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 3 พร้อมใบประกาศกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณให้แก่ จ่าเอกวรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร