จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยา เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตาม
ผลการเรียนและปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ดังนี้
1. เด็กหญิงจิราพัฒน คงพรหม นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านพรุยายชี อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นางสาวอรสา รักถิ่นเดิม นักศึกษาระดับ ปวส.2 นางสาวสุภาพร พันนาม นักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นายสมเกียรติ พูลสิน นักเรียนชั้น ม.6 นางสาวอภิสรา ทิพย์โอสด นักเรียนชั้น ม.5 เด็กหญิงเกวลิน ปัญญาอภิวงศ์ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนไชยาวิทยา
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี