จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลของจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบทุนกิจกรรม ” ก้าวคนละก้าว
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ตูนบอดี้สแลม โดยได้ทอดกล้วยทอดเลิศรส มอบให้กับผู้บริจาคเงินและเดินรับบริจาคจากประชาชนรอบเขตเทศบาล
เมืองแพร่จำนวน 39,146 บาท. และได้มอบเงินดังกล่าวให้กับนายพงศ์รัตน์. ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมียอดรวมของจังหวัดที่ได้รับทั้งสิ้น
เป็นเงิน. 1,188,345 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งจะส่งมอบให้ตูน บอดี้สแลมในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปางต่อไป

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่