กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น.นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอายุ 3-18 ปีในเขต อ.เวียงเชียงรุ้ง จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท
ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง