จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด
หลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอดอนตาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เรือนฟ้า เดอ ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 80 คน

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร