เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เยี่ยมเยียนกิ่งกาชาด
อำเภอหนองม่วง บ้านหมี่ และกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและเสนอนัแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง
เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง