จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในเขตอำเภอแกลง
โดยแบ่งเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษา 51 ทุนๆ ละ 1,500 บาท นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 27 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับอาชีวะ (ปวช.) 6 ทุนๆ ละ
2,000 บาท (กศน.) แกลง 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวม 88 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,500 บาท โดยมีนางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง นายอำเภอแกลง คณะครูและนักเรียน ร่วมในพิธี

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง