จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพ
ฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย/คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้แทนนายอำเภอ/ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฯ โครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560
ซึ่งจัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยให้บริการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ช่วงอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันและยากไร้ในจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาดูแลสุขภาพฟัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง