ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง