เหล่ากาชาดจังหวัด 18 จังหวัด ที่จะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้รักษาราชการแทน) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัด

 

โปรดดำเนินการโดยด่วน

เหล่ากาชาดจังหวัด 18 จังหวัด  ที่จะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้รักษาราชการแทน) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  เหรัญญิก  และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด  ให้สภากาชาดไทยดำเนินการ

แต่งตั้ง  ดังนี้

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดน่าน

3. จังหวัดบุรีรัมย์

4. จังหวัดพะเยา

5. จังหวัดเพชรบุรี

6. จังหวัดแพร่

7. จังหวัดมุกดาหาร

8. จังหวัดระนอง

9. จังหวัดลำพูน

10. จังหวัดสตูล

11. จังหวัดสิงห์บุรี

12. จังหวัดสุโขทัย

13. จังหวัดสุพรรณบุรี

14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15. จังหวัดอุตรดิตถ์

16. จังหวัดมหาสารคาม

17. จังหวัดสระแก้ว

18. จังหวัดบึงกาฬ

สำหรับตำแหน่งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หากยังไม่พร้อมหรืออยู่ระหว่างรอคำสั่งโยกย้ายสามารถดำเนินการเสนอชื่อภายหลังได้

 


AttachmentSize
ประกาศ80 KB