จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว