จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย
หัวหน้าชุดรับบริจาคโลหิต ชุดที่ 3 ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย"
ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีผู้บริจาคโลหิต 161 ราย
= 72,450 ซีซี ดวงตา 4 ราย และอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส