จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดย
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในโครงการจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3 โดยได้รับบริจาคโลหิตจาก
ผู้มีจิตกุศล ได้รับโลหิต จำนวน 87 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ
อำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง