จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โดยมีนางยุพา พรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ นำบุคคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 178 ราย ได้โลหิต 127 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 50,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 33 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 33 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง