จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิตจำนวน ๑๐๑ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช