จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดทุ่งเซียด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 76 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 66 ยูนิต (คิดเป็น 23,100 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี