จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บ้านขนมนันทวัน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 141 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 63,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย จำนวน 1 คน

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี