จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ มณฑลทหารบก ที่ 310 ตาก -ได้โลหิต จำนวน 114 ราย -มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 12 ราย -มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก