จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลดอนสัก และสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " และเพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 66 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 54 ยูนิต (คิดเป็น 18,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี