จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 127 ราย
คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 127 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ