จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอนาดี อ.นาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 177 ราย ได้โลหิตจำนวน 141 ราย/ยูนิต คิดเป็น 63,450 ซีซี
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 10 ราย และอุทิศร่างกาย 5 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ข้าราชการ
พนักงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน ประชาชนชาวอำเภอนาดีและข้างเคียง เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี