จังหวัดพะเยา

เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และอำเภอเมืองพะเยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ พะเยารวมใจ ร้อยใจภักดิ์ ร่วมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - 15.30 น. ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดพะเยา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 951 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 355 ราย คิดเป็นโลหิต 124,250 ซีซี และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา
จำนวน 17 ราย บริจาคอวัยวะ 16 ราย

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา