กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ณ อบต หนองนาง ตำบลหนองนาง มีผู้บริจาคดวงตา 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,800 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา 6 ราย อวัยวะ 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ