จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับห้าง
เซ็นทรัลพลาซ่าและโรบินสัน สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 131 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 98 ยูนิต (คิดเป็น 34,300 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 33 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และ มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี