จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพะชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 138 ราย 55,200 ชีชี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน - ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน - ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน – ราย

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์