จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา
ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนายประชา ชั้นรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนำผู้บริจาค จากสถานประกอบการในจังหวัดตรัง
ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 116 ราย ได้โลหิต 88 ถุง (คิดเป็น 39,600 ซีซี) มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 23 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 16 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง