จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา/คณะกรรมเหล่ากาชาด
ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารราช  สถานีกาชาดเทพรัตนที่ 13 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง
จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก