จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส. รวมใจ บริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 และเพื่อเป็น
การจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 204 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 172 ยูนิต (คิดเป็น 60,200 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 32 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 21 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี