จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายทนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่าฯ
ที่ปรึกษา /กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีผู้บริจาค ดังนี้ -ได้โลหิต จำนวน 33 ราย 11,550 ซีซี -ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก