จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
" พัฒนาลำน้ำลำคลอง " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ)
หมู่ที่1 ตำบลตุยงอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2562
และสอดคล้องกับพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นคนไทยทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกผักตบชวา และเก็บขยะในลำคลองตุยง บริเวณท่าเสด็จ
นอกจากนี้ภายในงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนรวมทั้งยังมีการสาธิตการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี