จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายสุริยา คชเวช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี หัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี รองอธิบดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45
ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย
ได้รับโลหิต จำนวน 70 ยูนิต (คิดเป็น 24,500 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 9 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และ มีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี