จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 42 ยูนิต (คิดเป็น 14,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 1 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี