จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ดร.อลงกต วรกี เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ
และน้อมลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีวงการกฎหมายไทย และในโอกาสนี้ได้ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในงานดังกล่าวด้วย ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย ได้โลหิต จำนวน 31,900 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิต
รายใหม่ จำนวน 6 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น