จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บจก.เอชจีเอสที (ประเทศไทย) อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 184 ราย ได้โลหิตจำนวน 114 ราย/ยูนิต คิดเป็น 51,350 ซีซี
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน บริษัทเอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี