จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับกองบิน 7
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมธูปะเตมีย์
กองบิน 7 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 99 ยูนิต (คิดเป็น
34,650 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี